ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ БЕЗКОШТОВНО

  ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ БЕЗКОШТОВНО

   УГОДА КОРИСТУВАЧА

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Цією Угодою Користувача (надалі – Угода) закріплено умови та правила, які регламентують порядок використання Користувачами Веб-програми «Sovtes», в тому числі регулюють взаємовідносини між Користувачами і Виконавцем.

   • Угода, яка опублікована на Сайті є чинною та загальнодоступною. Використання Сайту, будь-якого його функціоналу та/або окремих функцій, в тому числі реєстрація облікового запису, є повним, безумовним та беззастережним прийняттям умов Угоди.
   • У цій Угоді та у відношеннях Сторін, які витікають або якимось чином пов’язані з цією Угодою використовуються наступні терміни та визначення:


   1.1.1. Веб-програма «Sovtes» – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату, що функціонує в мережі Інтернет за адресою http://www.sovtes.ua, яка, в зокрема забезпечує взаємодію Виконавця та Користувачів, а також Користувачів між собою;

   1.1.2. Виконавець (Адміністратор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «СОВТЕС ХОЛДИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 40003782, що надає Послуги з доступу до Сайту;

   1.1.3. Замовник – Користувач, який з метою отримання послуг з перевезення користується функціоналом Сайту, в тому числі може розміщувати Маршрут на Сайті, а також самостійно та/або за допомогою Веб-програми «Sovtes» автоматично, здійснювати вибір Перевізника для отримання послуг перевезення вантажу в порядку та на умовах договору з Виконавцем та цією Угодою;

   1.1.4. Користувач – дієздатна фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснила доступ до Сайту та зареєструвала
   власний обліковий запис. Користувачем може зареєструватися на Сайті як Замовник та/або як Перевізник;

   1.1.5. Маршрут – заявка Замовника транспортних послуг, розміщена на Сайті з метою замовлення транспортного засобу для перевезення вантажу, яка містить унікальний номер, адреси пунктів завантаження та розвантаження, вартість послуг перевезення та іншу інформацію, вказану Замовником транспортних; послуг.

   1.1.6. Особистий обліковий запис – сторінка Сайту, доступ до якої здійснюється шляхом введення унікальної комбінації ідентифікації (логін та пароль), що містить набір відомостей, введених Користувачем під час реєстрації та інші відомості Користувача, створені в процесі користування Веб-програмою «Sovtes»;

   1.1.7. Перевізник – Користувач, який з метою надання послуг з перевезення користується функціоналом Сайту, в тому числі може розміщувати пропозиції, бронювати та підтверджувати Маршрут, відповідно до умов договору з Виконавцем та цією Угодою;

   1.1.8. Послуги — набір послуг, який надається Виконавцем Користувачу шляхом надання, протягом певного часу, доступу до «Веб-програми «Sovtes»» відповідно до умов договору із Виконавцем та цієї Угоди;

   1.1.9. Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.sovtes.ua.

   В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені у цьому пункті Угоди. В такому випадку тлумачення такого терміну проводиться у відповідності до тексту Угоди. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Угоди, необхідно керуватися тлумаченням терміну, що відповідає: в першу чергу — чинному законодавству України, потім — тому, що склався (загальноприйнятим) у мережі Інтернет.

   1.2. Сайт, “Веб-програма «Sovtes», інші об’єкти інтелектуальної власності, які є складовими Сайту чи “Веб-програми «Sovtes», в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, бази даних , торгові марки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об’єктами виключних прав їх правовласників (Виконавця або інших осіб). Положення цієї Угоди в будь-якому випадку не можуть тлумачитись як надання в будь-якій формі та в будь-якому обсязі прав на використання таких об’єктів інтелектуальної власності.

   1.3. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд змінювати функціонал Сайту, його складові, дизайн тощо без погодження чи повідомлення Користувачів.

   2. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ТА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

   2.1. Для отримання доступу до Веб-програми «Sovtes» з можливістю користування її функціоналом, відповідно до узгодженого між Виконавцем та Користувачем обсягу та строків, необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації на Сайті. Реєстрація здійснюється безкоштовно.

   2.2. Для проходження реєстрації на Сайті в якості Користувача (Замовника та/або Перевізника) особа повинна заповнити реєстраційну форму (анкету) в електронному вигляді. Процедура реєстрації вважається пройденою успішно, якщо коректно заповнені усі обов’язкові для заповнення поля реєстраційної форми (анкети).

   2.3. У разі успішного проходження реєстрації, на вказану при реєстрації особою адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить присвоєну йому унікальну комбінацію ідентифікації (логін та пароль) від облікового запису та посилання для доступу на Сайт.

   2.4. Для подальшого доступу до особистого облікового запису Користувач використовує надану при реєстрації унікальну комбінацію ідентифікації (логін та пароль).

   2.5. Для того, щоб скористатися Веб-програмою «Sovtes», Користувачу необхідно мати комп’ютер, підключений до мережі Інтернет. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, покупки й налаштування необхідного для цієї мети обладнання і програмних продуктів, не підпадають під дію цієї Угоди та вирішуються Користувачем самостійно.

   2.6. Реєстрація Користувача може бути призупинена або анульована виключно Адміністратором в разі порушення зазначеною особою вимог цієї Угоди або положень Договору між Виконавцем та Користувачем.

   2.7. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірні, повні та актуальні дані, та у подальшому слідкувати за їх актуалізацією.

   2.8. Користувач зобов’язується не вводити Виконавця та/або інших Користувачів в оману щодо ім’я / найменування, паспортних/ реєстраційних даних, номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти, іншої інформації, що надається Користувачем Виконавцю, не використовувати інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністратором недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, або інформації, що може вводити в оману інших Користувачів, Адміністратор має право вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації і/або призупинити надання Послуг або відмінити реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу у використанні Веб-програми «Sovtes» про що Адміністратор направляє відповідне повідомлення Користувачу.

   2.9. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача та Користувач несе за них повну відповідальність. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання унікальної комбінації ідентифікації (логін та пароль) Користувача, він повинен негайно повідомити про це Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням унікальної комбінації ідентифікації (логін та пароль).

   2.10. Користувач використовує Сайт на свій власний ризик відповідно до принципів його побудови, функціоналу, окремих технічних засобів. Порядок використання Сайту, визначається відповідно до його технічного функціонала, в межах наданих Користувачам можливостей використання Сайту.

   3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   3.1. Користувачу забороняється:

   3.1.1. Надавати доступ третім особам до особистого облікового запису або до окремої інформації, що міститься в ньому у випадку, якщо це може призвести до порушення умов цієї Угоди;

   3.1.2.Передавати, продавати, надавати в користування тощо, унікальну комбінацію ідентифікації (логін та пароль) для доступу до особистого облікового запису третім особам без повідомлення Виконавця. У разі передачі Користувачем власної унікальної комбінації ідентифікації (логін та пароль) будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи несе такий Користувач;

   3.1.3. Надавати інформацію іншим Користувачам та/або третім особам, яка стала йому відомою в результаті отримання Послуги, в тому числі щодо персональних даних інших Користувачів (включаючи, але не обмежуючись, адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, банківських реквізитів тощо);

   3.1.4. Розміщувати інформацію чи завантажувати файли, які порушують чинне законодавство України, є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам, порушують права третіх осіб;

   3.1.5. Вживати дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на Сайт, використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту, використовувати будь-які інші програми, сервіси, що передбачають втручання в роботу Сайту, вчиняти інші дії, що мають на меті перешкодити або обмежити доступ до Сайту.

   3.2. Замовник зобов’язаний:

   3.2.1. Розміщувати на Сайті Маршрут, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості у наданні Перевізником послуг для Замовника відповідно до вимог передбачених у цьому Маршруті. При цьому забороняється розміщення Замовниками Маршрутів, що мають на меті вивчення попиту на надання / виконання послуг і інші цілі, не пов’язані з необхідністю фактичного виконання послуг;

   3.2.2. Своєчасно вносити всі необхідні зміни в Маршрут та надавати повну та достовірну інформацію необхідну для надання послуг Перевізником згідно визначеного Маршруту.

   3.3. Перевізник зобов’язаний:

   3.3.1. Бронювати/підтверджувати Маршрут тільки тоді, коли є реальна можливість виконати перевезення за цим Маршрутом;

   3.3.2. Зазначати достовірну інформацію щодо перевезення, в тому числі, інформацію про транспортний засіб та водія;

   3.3.3. Шляхом натискання відповідних кнопок підтверджувати наміри виконати перевезення за Маршрутом, своєчасно підтверджувати прибуття транспортного засобу на завантаження, розвантаження, а за необхідності прибуття на пункт митного оформлення та кордону під час здійснення перевезення за відповідним Маршрутом;

   3.3.4. За запитом Адміністратора надавати достовірну інформацію, про хід перевезення, але не більше ніж передбачено наявним функціоналом Сайту;

   3.3.5. Під час проведення реалізації функціонала – “Тендер” надавати виключно такі цінові пропозиції, за якими Перевізник в змозі забезпечити перевезення вантажу згідно з заявленими Замовником перевезення вимог. У випадку перемоги в тендері та отриманні заявки від Замовника перевезення згідно цього тендера, ввести необхідну інформацію про транспортний засіб не пізніше запланованої дати завантаження. У випадку відсутності можливості виконати перевезення вантажу згідно виграного тендеру негайно повідомити представника Замовника, за допомогою призначеного для таких цілей функціонала Сайту, про ситуацію, що склалася з обґрунтуванням причин відмови від перевезення;

   3.4. Виконавець надаючи Користувачам доступ до Сайту і зобов’язується вжити всіх належних заходів для підтримки належного функціонування Сайту, в разі виникнення неполадок/збоїв в роботі Сайту в найкоротші строки відновити нормальну роботу Сайту. При цьому, Виконавець не може гарантувати безперервну, безперебійну роботу Сайту.

   3.5. Виконавець має право призупинити та/або заблокувати Користувачу доступ до особистого облікового запису у разі порушення вимог цієї Угоди або положень договору між Виконавцем та Користувачем з направленням листа Користувачу на електронну адресу, вказану при реєстрації, з повідомленням причин такого призупинення та/або блокування.

   3.6. У разі порушення умов цієї Угоди, Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цією Угодою.

   3.7. За невиконання умов цієї Угоди Користувачем, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб, Користувач несе самостійну відповідальність перед такими особами.

   3.8. Користувач несе повну матеріальну відповідальність у випадку порушення своїх гарантій і зобов’язань за цією Угодою.

   3.9. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду, втрати, в тому числі упущену вигоду, яку поніс Користувач з причини наявності у нього невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи на Сайті та/або тимчасових технічних несправностей/збоїв в роботі Сайту, в тому числі внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу сервісу; за дії Користувачі та зміст будь-якої інформації, розміщеної Користувачами; за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи, які стались не в результаті винних дій чи бездіяльності Виконавця.

   3.10. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

   3.11. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі спори розглядаються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

   4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

   4.1. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд змінювати положення цієї Угоди. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Угоди здійснюється шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) або нової редакції Угоди на Сайті. Також Виконавець додатково може повідомити Користувача про зміни шляхом направлення інформаційного листа на електронну адресу Користувача.

   4.2. У разі виникнення претензій або побажань до Сайту, а також у разі виявлення якого-небудь порушення умов цієї Угоди Користувач повідомляє Виконавця по телефону та (або) електронною поштою, вказаними на Сайті.

   4.3. Спеціальними правила користування, які є невід’ємною частиною цієї Угоди та розміщуються на Сайті є:

   4.3.1. Тарифна політика;

   4.3.2. Політика конфіденційності.

   5. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

   Товариство з обмеженою відповідальністю «СОВТЕС ХОЛДИНГ»

   • код в ЄДРПОУ: 40003782
   • Юридична адреса: 04112, Київ, вулиця Дрогобицька, будинок 3
   • Поштова адреса: 03057, Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 4, офіс 367
   • Телефон: +38 044 334 70 29

   E-mail: office@sovtes.ua