Договір оферти замовника

Товариство з обмеженою відповідальністю «Совтес Холдинг» (ідентифікаційний код 40003782) (далі — Виконавець), яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України, в особі Директора Степаненко Сергія Валерійовича діючого на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб, укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижче викладених умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги — набір послуг, який надається Виконавцем Замовнику шляхом надання протягом певного часу доступу до «Веб-програми “Sovtes”» (далі – Веб-програма «Sovtes»), що розміщена в мережі Інтернет на сайті Виконавця: www.sovtes.ua/a/. Послуги включають:

 • надання підтримки (за необхідністю) в проходженні процедури реєстрації в якості Користувача;
 • консультування Користувача з питань роботи в Веб-програмі «Sovtes»;
 • забезпечення Замовника можливістю використання Веб-програми «Sovtes» протягом оплаченого періоду у відповідності до обраного Тарифного плану.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу суб’єктів відповідно до законодавства України, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.sovtes.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом реєстрації на Сайті в якості Користувача з присвоєнням йому унікальної комбінації ідентифікації (логіна та пароля) та/або оплати грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати Послуг.

1.5. Сторони – Виконавець та Користувач (Перевізник).

 • 1.5.1. Користувач – дієздатна фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснила доступ до Сайту та зареєструвала власний обліковий запис.
 • 1.5.2. Замовник – Користувач, який отримав доступ до Веб-програми «Sovtes» і з метою отримання послуг з перевезення може розміщувати Маршрут на Сайті Виконавця відповідно до умов цього Договору, самостійно та / або за допомогою Веб-програми «Sovtes» автоматично, здійснювати вибір Перевізника (особи, яка надає послуги з перевезення) та користуватись іншим функціоналом, передбаченим для Замовника.

1.6. Угода користувача – умови та правила які регламентують порядок використання Користувачами веб-програми «Sovtes», в тому числі регламентує взаємовідносини між Сторонами.

1.7. Активація послуг – момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато шляхом направлення на адресу електронної пошти, надану Замовником Виконавцю для направлення організаційних листів Замовнику повідомлення про те, що Замовника активовано.

1.8. Деактивація послуг – момент часу, коли надання послуг Виконавцем було деактивовано (зупинено).

1.9. Маршрут — заявка Замовника транспортних послуг, розміщена у Веб-програмі «Sovtes» з метою замовлення транспортного засобу для перевезення вантажу, яка містить унікальний номер, адреси пунктів завантаження та розвантаження, вартість послуг перевезення та іншу інформацію, вказану замовником транспортних послуг.

1.10. Веб-програма «Sovtes» – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результат, що функціонує в мережі Інтернет за адресою http://www.sovtes.ua.

1.11. Тарифний план – це встановлені Виконавцем умови, які визначають обсяг Послуг, доступних Замовнику протягом певного терміну за певну плату.

1.11. В Договорі можуть бути використані терміни, не зазначенні у пп. 1.1-1.3. Договору. В такому випадку тлумачення такого терміну проводиться у відповідності до тексту Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, необхідно керуватися тлумаченням терміну, що відповідає: в першу чергу — законодавству України, потім — тому що склався (загально-прийнятим) у мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

2.1. Даний Договір публічної оферти (надалі іменується – Договір), вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Угоди користувача.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику оплачені ним Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Угоди користувача. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Угоди користувача є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Угоди користувача.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано на офіційному сайті Виконавця http://www.sovtes.ua.

2.5. Послуги надаються виключно після Активації Послуг в об’ємі оплачених Замовником на умовах 100% передплати Послуг, якщо інше не визначеного спеціальними правила користування (Тарифною політикою).

2.6. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу Інтернет.

2.7. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

2.8. Порядок та умови надання Послуг та порядок користування Веб-програмою «Sovtes» визначаються Угодою користувача, що розміщена на сайті Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов’язаний:

3.1. Надати Замовнику логін та пароль для доступ до клієнтського веб-інтерфейсу «Веб-програми “Sovtes”» після надання правдивої, точної та повної інформації при заповненні реєстраційної форми.

3.2. Під час надання Послуг за Договором забезпечити доступ Замовника до функціоналу Веб-програми «Sovtes» через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна(-ів) та пароля(-ей) Замовника, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціоналу Веб-програми «Sovtes» через причини, що не залежать від Виконавця.

3.3. Забезпечити конфіденційність реєстраційних даних Замовника, а також логіна(-ів) та пароля(-ів) Замовника.

3.4. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.5. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.6. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Замовником.

3.7. Направляти у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних, інформацію про зміни до цього Договору не пізніше ніж за місяць до набрання ними чинності.

3.8. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовників щодо покращення та якості надання Послуг.

Виконавець має право:

3.9. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг по Договору по технічним, технологічним або іншим причинам, що заважають наданню Послуг, на час необхідний для усунення таких причин.

3.10. Призупинити надання Послуг по Договору та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадку порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, та/або строків оплати, прийнятих у відповідності до Договору.

3.11. В односторонньому порядку змінювати вартість послуг, повідомивши про це Замовників не пізніше, ніж за 30 календарних днів до офіційної дати зміни тарифів шляхом публікування нових тарифів на Сайті Виконавця та направлення повідомлення у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Користувача, зазначену в реєстраційних даних.

3.12. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору та Угоди користувача.

3.13. Використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником Виконавцю для направлення організаційних листів Замовнику.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА

Замовник зобов’язаний:

4.1. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Угоди користувача.

4.2. Надати правдиву, точну та повну інформацію при заповненні реєстраційної форми, реквізитів, кількості осіб, що здійснюватимуть безпосередній доступ до Веб-програми «Sovtes» та їх персональних даних (для Користувачів – фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб), та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Замовник надав недостовірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Замовником інформація не відповідає дійсності, неповна або неточна, Виконавець має право призупинити надання послуг або відмінити реєстрацію Замовника та відмовити Замовнику у використанні Веб-програми «Sovtes».

4.3. Не використовувати Веб-програму «Sovtes» для:

а) умисного порушення місцевого, законодавства або норм міжнародного права;

б) порушення нормальної роботи Веб-програми «Sovtes».

4.4. Замовник не має права передавати свої права та/або зобов’язання по Договору будь-якій третій стороні.

4.5. Самостійно стежити за терміном дії послуги, своєчасно сплачувати та подовжувати термін її дії.

4.6. Самостійно ознайомитись з умовами Договору, змінами до нього, тарифами, Угодою користувача, що розміщені на сайті Виконавця.

4.7. Дотримуватись умов цього Договору та Угоди користувача.

Замовник має право:

4.6. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.4.7. Звертатися до Виконавця у разі необхідності за консультаційною та технічною підтримкою в робочий час працівників Виконавця.

4.7. Звертатися до Виконавця у разі необхідності за консультаційною та технічною підтримкою в робочий час працівників Виконавця.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Винагорода Виконавця визначається відповідно до обраного Замовником Тарифного плану.

 • 5.1.1. Розмір плати за Тарифним планом вказується на Сайті Виконавця.

5.2. Тарифний план може бути змінено Замовником у будь який час.

5.3. У разі зміни тарифного плану з меншого на більший зміна відбувається одразу, якщо достатньо коштів на балансі Замовника, якщо коштів не достатньо то зміна тарифного плану відбувається одразу після зарахування коштів на поточний баланс Замовника.

5.4. У разі зміни тарифного плану з більшого на менший зміна відбувається на наступний день після завершення дії поточного тарифного плану.

5.5. Оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях на рахунок Виконавця, зазначений у рахунку-фактурі.

5.6. Для користування послугою Замовнику необхідно поповнити баланс на суму необхідну для активації послуги.

5.7. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту надходження усієї суми зазначеної у рахунку на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках, на особистий розсуд Виконавця, для підтвердженням факту може прийматися копія платіжного доручення або квитанції з відміткою банку.

5.8. Послуги вважаються сплаченими для того Замовника який позначений в призначені платежу, незважаючи на те, хто здійснив платіж.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІН ТА ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вступає в силу з дати Активації Замовника та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

6.2. Договір може бути розірваний:

 • 6.2.1. За згодою сторін – у будь-який час;
 • 6.2.2. За ініціативою будь-якої Сторони за умови письмового повідомлення не менше як за 30 робочих днів до дати розірвання;
 • 6.2.3. За ініціативою Виконавця, у випадку порушення Користувачем вимог цього Договору та/або Угоди користувача. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту повідомлення Сторони, яка допустила відповідне порушення, про таке розірвання.
 • 6.2.4. За інших умов, визначених діючим законодавством України.

6.2.4. За інших умов, визначених діючим законодавством України.

6.3. Розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

6.4. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Договору здійснюється шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) або нової редакції Договору на Сайті. Виконавця Також Виконавець додатково може повідомити Користувача про зміни шляхом направлення інформаційного листа на електронну адресу Користувача.

7. ГАРАНТІЇ

7.1 Протягом строку дії Договору Виконавець вживатиме усі зусилля для усунення будь яких збоїв та помилок у разі їх виникнення в максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок чи збоїв під час надання Замовнику Послуг, в том числі у відношенні роботи програмного забезпечення.

7.2. За виключенням гарантій, прямо зазначеним в тексті Договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або опосередкованих гарантій по Договору і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов у відношенні не порушення прав та/або відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

7.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору, Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

 • Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника):
  а) повністю ознайомилися з умовами Договору,
  б) повністю розуміє предмет Договору,
  в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій у відношенні заключення та виконання Договору;
 • Замовник (представник Замовника) володіє усіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або діючим законодавством України.

8.2. Виконавець за жодних обставин не несе ніякої відповідальності по Договору за:

а) будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Замовника та/або третіх осіб;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника та/або третіх сторін в незалежності від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків або ні;

в) використання (неможливість використання) та які б то не були наслідки використання (неможливість використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг по Договору, а рівно використання (неможливість використання) Замовником та/або третіми особами будь-яких засобів та/або способів передачі/отримання інформації.

8.3. Виконавець не відповідає за можливу втрату або порчу даних, яка може виникнути через порушення Замовником пункту 4.1.-4.4. цього Договору.

8.4. Замовник розуміє та приймає те, що Виконавець не несе ніякої відповідальності за всю інформацію, розміщену в Веб-програмі «Sovtes». Замовник повністю відповідає за всю інформацію, яку Замовник завантажує, надсилає, передає або яким-небудь іншим способом робить доступною за допомогою Веб-програми «Sovtes». За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність за інформацію, розміщену у Веб-програмі «Sovtes».

8.5. У випадку якщо у Замовника виникнуть обґрунтовані претензії до якості або повноти наданих Послуг «Веб-програми “Sovtes”», то Замовник буде вправі вимагати відшкодування понесених (документально підтверджених) збитків та/або дострокового розірвання цього Договору шляхом надсилання Повідомлення. Виконавець зобов’язується у десятиденний строк від дня отримання Повідомлення відповісти на нього офіційним листом. У випадку визнання претензій Замовника обґрунтованими, Виконавець зобов’язаний, за вимогою Замовника, відшкодувати заподіяні Замовнику збитки у межах вартості Послуг Веб-програма «Sovtes», наданих Замовнику на протязі 1 місяця, що передує моменту виникнення претензії у Замовника, та/або розірвати цей Договір.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після заключення Договору, або якщо невиконання обставин Сторонами по Договору стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може вплинути та за виникнення яких вона не несе відповідальності, в том числі: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожар, збоїв енергозабезпечення, не з вини Сторін, дії та акти органів влади, прийняті після заключення Договору, що роблять неможливим виконання обов’язків, встановленим цим Договором, та інші непередбачувані обставини і непідконтрольні Сторонам події та явища, проте не обмежуючись зазначеними.

9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Сторони зобов’язуються без обопільної згоди, не передавати третім особам, або використовувати іншим способом, не передбаченими умовами Договору, організаційно-технологічну, комерційну, фінансову або іншу інформацію, що складає комерційну таємницю для будь-якої із Сторін (далі — «Конфіденційна інформація») за умови, що:

 • сторона спеціально попереджена в письмовому вигляді, що інформація, яка передається, є «Конфіденційною інформацією»;
 • така інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам;
 • до такої інформації немає вільного доступу на законній підставі;
 • володар такої інформації приймає належні заходи для забезпечення її конфіденційності.

У разі будь-яких сумнівів щодо того, чи є інформація конфіденційною, особи, які мають доступ до конфіденційної інформації зобов’язуються письмово звернутися до особи – власника відповідної інформації та/або особи, якої стосується така інформація, з відповідним запитом та ставитися до такої інформації як до конфіденційної – до моменту отримання роз’яснення від особи-власника відповідної інформації.

9.2. Замовник визнає і погоджується з тим, що Веб-програма «Sovtes», містить конфіденційну інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність і іншими міжнародними законами. Ні сам Замовник, ні інші особи за сприянням зі сторони Замовника не будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення Веб-програми «Sovtes»; проникати в програмне забезпечення Веб-програми «Sovtes» з ціллю отримання вихідних кодів програм; здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав відносно програмного забезпечення Веб-програми «Sovtes», наданих Замовнику , а також модифікувати сервіси, в том числі з цілью отримання несанкціонованого доступу до них.

9.3. Строк охорони Конфіденційної інформації обмежуються Сторонами строком не менше 5 (п’яти) років з моменту закінчення дії Договору.

9.4. Особи, які мають доступ до Конфіденційної інформації, в межах свої повноважень, мають право надавати таку інформацію в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством з обов’язковим повідомленням іншої сторони про надходження запиту про розкриття конфіденційної інформації, якщо це не суперечитиме законодавству.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. Якщо суперечки між Замовниками та Виконавцями щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

10.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

10.3. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні:

1) електронною поштою: а) на адресу електронної пошти замовника, зазначений в реквізитах Сторін в разі, якщо одержувачем є Замовник, і б) на адресу електронної пошти Виконавця, зазначений в реквізитах Сторін , з адреси електронної пошти замовника, вказаної ним при реєстрації;
2) по факсу;
3) поштою з повідомленням про вручення або кур’єрською службою з підтвердженням доставки.

10.4 Приймаючи умови цього Договору, Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

10.5. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець публікує цей Договір на сайті Виконавця. Договір набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті Виконавця.

11.2. Положення цієї оферти не поширюються на Користувачів, які уклали прямий договір з Виконавцем в частині, що суперечать прямому договору.

11.3 Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

 • 11.3.1. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця.

11.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть направлятись у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

11.5. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через місяць з моменту їх публікації на Сайті Виконавця та/або в разі направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних з моменту такого направлення.

11.6. Замовник вважаються повідомленим про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця та/або направлення їх на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

11.7. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 • ТОВ «СОВТЕС ХОЛДИНГ»
 • 04112, м. Київ, вул.Дорогожицька, будинок 3
 • код в ЄДРПОУ: 40003782
 • Телефон:+380443948504
 • E-mail: office@sovtes.ua